Radno vreme

10h - 22h

Svakog dana
VIVO shopping PARK Logo

Knjigovođa

OPIS POSLA:

Obavlja poslove po sistemu dvojnog knjigovodstva – vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom o računovodstvu, pomoćnih knjigovodstvenih evidencija, PDV evidencija

Prijem eksternih faktura, izdavanje faktura, dnevno vođenje blagajne, kontakt sa kupcima i dobavljačima po svim aktivnostima korisnika usluga, sve poslove internog vođenja firme (sačinjavanje avansnih faktura, provera realizovanih naloga preko banaka i sl.)

Obavljanje knjigovodstvenog posla vezanog za sačinjavanje poreskih prijava i drugih dokumenata koji se dostavljaju poreskoj upravi na osnovu proknjiženih dokumenata

Obračun zarade zaposlenih, prijava i odjava radnika, sastav i predaja M4 obrazaca

Izrada periodičnih obračuna, izrada obaveštenja kupcima i dobavljačima, popunjavanje statističkih izveštaja, ishodovanje poreskih uverenja

Izrada izveštaja po zahtevu rukovodstva

Tumačenje propisa, obezbeđivanje mišljenja nadležnih organa RS

Predlaganje mera u cilju regulisanja drugih oblasti rada poslodavca po zahtevu poslodavca ili po sopstvenoj inicijativi

Obaveštenje putem e-mail poruka o svim događajima za koje smatra da su bitni za bolje poslovanje poslodavca

Popunjavanje i dostava prijava i dokumentacija  APR-u i sl.

Informisanje rukovodstva o povoljnim uslovima kreditiranja kod pojedinih banaka

Informisanje poslodavca o povoljnim uslovima za novo zapošljavanje preko NSZ i drugih državnih organa i podrška prilikom realizacije aktivnosti

Radi u skladu sa rasporedom rada, dolazi na radno mesto u skladu sa procedurom

Na radnom mestu se ponaša u skladu sa propisanim pravilima i procedurama

Odgovoran za ispunjavanje svih dužnosti i obaveza propisanim ugovorom, sistematizacijom radnog mesta i pravilnika o radu

Odgovoran za ispunjavanje svih zadataka nadređenog, u okviru opisa svog radnog mesta

Svi ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca

POTREBNE KVALIFIKACIJE:

Ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme

Minimum 5 godina iskustva na pozicijama u računovodstvu

Posedovanje licence ovlašćenog računovođe

Poznavanje rada na računaru u smislu podešavanja svih potrebnih parametara vezanih za elektronske sertifikate i upotrebu elektronskih portala

Poznavanje Microsoft Office paketa (Excel, Word, Access, Outlook)

Znanje engleskog jezika

Razvijene sposobnosti planiranja

Sposobnost samoorganizacije i određivanje prioriteta

Upornost i usmerenost na rezultate